Iron Maiden Revival

Obchodní podmínky

 

Výroba postelí z masivu

 


 

Obchodní podmínky

www.POSTELEZMASIVU.com

Marek Migo

Libosváry 6

768 61 Bystřice pod Hostýnem

identifikační číslo: 67585957

DIČ: CZ7502214390

výroba postelí, roštů, viz. naše nabídka na internetové adrese www.postelezmasivu.com

Sortiment

Zaměření a nabídka je orientována na postele z masivu.

Postele jsou vyrobeny zásadně z masivu druhu dřev smrk, buk, dub.

Neobjednávejte prosím v našem obchodě zboží, které nemáme uvedené v nabídce.

 

Objednávka

 

Pokud projevíte zájem o nabízené zboží, kontaktujte nás prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Pro zamezení případného nedorozumění při objednávce zboží doporučujeme písemnou formu (e-mail) s uvedením kontaktu (nejlépe telefon) na Vás.

V případě pochybností o správnosti objednávky Vás budeme neprodleně kontaktovat.

 

 


Doprava zboží

 

 1. Zboží rozvážíme a montujeme na Vámi udanou doručovací adresu za jednotnou cenu 600,-
 2. Osobně si zboží můžete také vyzvednout po telefonické dohodě.

 


 

Záruční podmínky

 

Na veškeré výrobky se vztahuje záruční doba vymezená dle zákona t.j. 24 měsíců.

Záruka na zboží je počata dnem jeho předání (prodeje) v nepoškozeném stavu zákazníkovi, zpravidla datum uvedené na faktuře.

Veškeré zboží Vám bude předáno v nepoškozeném stavu.Pokud se přesto vyskytne na zboží vada, jste povinnen neprodleně (do 14dnů) o tomto nás informovat. V případě objektivního prokázání závady na zboží Vám umožníme toto zboží vyměnit za jiné, pokud to povaha závady dovoluje tak výrobek opravit, případně pokud to nepožadujete, poskytneme Vám z tohoto zboží slevu.

Po dohodě je také možnost odstoupení od smlouvy v případě, že závada je takového charakteru, že nelze výrobek uvést do stavu požadovaného zákazníkem, v tomto případě se vrací zboží a zákazníkovi bude vrácen peněžitý obnos.

 

Vrácení zboží


Při splnění podmínek stanovených zákonem § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Neporušené a nezničené zboží zašlete spolu s průvodním dopisem a doporučeně na adresu dodavatele. Nezapomeňte uvést číslo účtu, na které Vám bude vrácena částka za navracené zboží. (případně adresu pro účel převodu částky pomocí složenky). Poštovné se nevrací (náklady spojené se zasláním zboží zpět)!

 

Záruka se nevztahuje na:

 1. Neodbornou manipulaci se zbožím a skladováním v nevhodných prostorech.
 2. Poškození zboží při manipulaci a přepravě.
 3. Závady na zboží způsobenými vodou,ohněm,žíravinami,barvami apod.
 4. Nesprávným složením postele a jejím následným poškozením nesprávnou manipulací.
 5. Mechanické poškození způsobené cizími předměty,např.ostřím nože apod.
 6. Používáním postelí k účelům tomu nesloužícím(nadměrné zatěžování,časté rozebírání a následné stěhování)

Pro případné reklamace nás prosím kontaktujte písemně, emailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) identifikační číslo: 67585957, zastoupené osobou p. Marek Migo (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím naší nabídky na webových stránkách prodávajícího.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.postelezmasivu.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvou rozumíme vzájemně dohodnuté podmínky a parametry pro výrobu a dodání objednaného zboží na uvedenou adresu zákazníka.

Kupní smlouvu je možno uzavřít písemně e-mailem, telefonicky i osobně.

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky zboží umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V případě zájmu o naše zboží má zákazník možnost nás kontaktovat následujícícmi způsoby.

 • e-mailem

 • telefonicky

 • osobně

Před potvrzením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku potvrzuje kupující opět e-mailem nebo telefonicky, event. osobně, kde kupující uvede pravdivé údaje potřebné pro správné dokončení objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti při převzetí zboží kupujícím - při zvolené přepravě "od nás"

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná předem,  před fyzickým dodáním zboží kupujícímu.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro odstoupení od  kupní smlouvy muže kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím jež tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat taky přímo na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.2. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží (přičemž okamžikem vrácení zboží je považováno fyzické převzetí zboží prodávajícím přímo od kupucíjího nebo od přepravní služby)  kupujícím dle čl. 4.1.  obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, nadměrně opotřebeno či jiným způsobem znehodnoceno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu zboží (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.2. obchodních podmínek, a to stejným způsobem jakým prodávající od kupujícího finanční prostředky přijak či po vzájemné dohodě i jiným způsobem např. převodem na učet uvedený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či jinak znehodnoceno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.5. přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6. odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Libosváry 6 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

7. další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní  (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek. Webovou prezentaci je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826  odst. 1 písm.e) občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8 ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

*požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

*požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. záverečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.Kontaktní údaje:

Fakturační a doručovací adresa:

Marek Migo

Libosváry 6

768 61 Bystřice pod Hostýnem

email: info@postelezmasivu.com

telefon: 608 851 007

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů | GDPR